ឆ្ងល់ទេ បងប្អូន? ពេលមនុស្សស្លាប់ភ្លាមតើ ចិត្តវិញ្ញាញនឹងគិតអ្វីខ្លះ?

មនុស្សគ្រប់គ្នារតែងតែឆ្ងល់នឹងចង់ដឹងថា តើពេលយើងស្លាប់ភ្លាមដួងប្រលឹងរបស់យើងទៅណា ទៅកើតថ្មីឬក៏ទៅចុះនរកឬក៏ទៅឋានសួគ៌? ១២នាទី បន្ទាប់ពីយើងស្លាប់ វាសំខាន់ណាស់ នៅពេលដែលយើងដាច់ខ្យល់ភ្លាម ចិត្តរបស់យើងហ្នឹងគិតទៅដល់រឿងអតីតកាល តាំងពីទើបកើតរហូតដល់ម៉ោងនេះ

បើកាលនៅរស់យើងធ្វើអ្វីដែលអាក្រក់ៗយើងនឹងឃើញអ្វីដែលអាក្រក់ៗ បើយើងធ្លាប់ធ្វើអ្វីដែលល្អៗយើងហ្នឹងឃើញតែល្អ ព្រោះពេលនោះគឺចិត្តរបស់យើងកំពុងតែគិតទៅរកអតីតកាល ។

ប្រភពពី ចែកចាយ

Leave a Reply

Your email address will not be published.