ពិតជាសំណាងណាស់! ស្ត្រីម្នាក់រកឃើញកំណប់ នៅប្រទេសអង់គ្លេស មានតម្លៃជិត 2 ម៉ឺនដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក

កាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកដែលចូលចិត្តដើររាវកំណប់បានជីករកបានម្ជុលសម្រាប់ដាក់តែងលម្អសក់ដែលផលិតអំពីមាសដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅជិត ២ ម៉ឺនដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះ ដែលគេជឿថាវាគឺជាកម្មសិទ្ធរបស់ស្តេចអង់គ្លេស Edward ទី ៤។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


អ្នកស្រី Lisa Grace មានអាយុ ៤២ ឆ្នាំបានរកឃើញគ្រឿងអល័ង្កានេះខណៈដែលគាត់បានព្យាយាមរាវរកកំណប់នៅតំបន់ Lincolnshire នាប្រទេសអង់គ្លេស។អ្នកជំនាញបានធ្វើការប៉ាន់ស្មានថាវាត្រូវបានគេផលិតឡើងនៅចុងសតវត្សទី ១៥ ហើយវាក៍បានបាត់បង់ដោយចៃដន្យក្នុងអំឡុងពេលមានការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីសម័យនោះតែម្តង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published.