អស្ចារ្យមែន!! សត្វឆ្កែដ៏តូចច្រលឹងដើរជើង២ លឿនបំផុតបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោកថ្មី…(មានវីដេអូ)

សហរដ្ឋអាមេរិក៖ សត្វឆ្កែ ដ៏តូចច្រលឹង គួរឲ្យស្រលាញ់មួយក្បាល បានបំបែកកំណត់ត្រា ពិភពលោកថ្មី ដោយការដើរជើង២ លឿនបំផុត មិនគួរឲ្យជឿ។

យោងតាមប្រភពព័ត៌មាន បានឲ្យដឹងថា ឆ្កែញីមួយក្បាល ដែលមានឈ្មោះថា Konjo បានបំបែកកំណត់ត្រា ពិភពលោកថ្មី ដោយការដើរជើង២ (ជើងមុខ) ចំងាយ៥ម៉ែត្រ លឿនបំផុត ដោយវាចំណាយ ត្រឹមតែរយៈពេល ២.៣៩វិនាទីប៉ុណ្ណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ការបំបែកកំណត់ត្រានេះ បានធ្វើឡើង នៅឧទ្យាន Tustin Sports Park ស្ថិតក្នុងទីក្រុង Tustin រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក។គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា សត្វឆ្កែ Konjo នេះ គឺជាប្រភេទសត្វឆ្កែកូនកាត់ ៣ប្រភេទ ពោលជាប្រភេទឆ្កែ Papillon កាត់ជាមួយនឹង ប្រភេទឆ្កែ Russell និង Chihuahua។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


វាបានបំបែកកំណត់ត្រាចាស់ របស់សត្វឆ្កែ ដ៏តូចច្រលឹង គួរឲ្យស្រលាញ់ មួយក្បាលទៀត ដែលមានឈ្មោះថា Jiff ដែលជាប្រភេទ សត្វឆ្កែ Pomeranian ដោយវាបានបង្កើត កំណត់ត្រា ដើរជើង២ ចំងាយ៥ម៉ែត្រ ប្រើអស់រយៈពេល ៧.៧៦វិនាទី៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ប្រភព ៖ បរទេស
ប្រភពពី khmerload

Leave a Reply

Your email address will not be published.