សូមចែករំលែកបន្តផង! ឯកសារពីរសំខាន់ៗ ដែលត្រូវដាក់តាមខ្លួនពេលបើកបរ

នៅថ្ងៃទី២៩ខែមេសាឆ្នាំ២០២០នេះ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដែលទាក់ទងទៅនឹងឯកសារសំខាន់ៗចំនួនពីរ ដែលត្រូវដាក់តាមខ្លួនពេលបើកបរ គឺ បណ្ណ័បើកបរ (ច្បាប់ដើម) និងលិខិតអាជីវកម្មចំពោះក្រុមហ៊ុន (ច្បាប់ដើម)។

បើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថា ចំពោះឯកសារផ្សេងៗទៀតដូចជា កាតសំគាល់យានយន្ត (កាតគ្រី) អាចធ្វើការថតចម្លង ដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរដែនដីដែលពាក់ពន្ធ័។ ​

Leave a Reply

Your email address will not be published.