វិធីងាយៗសម្រាប់លាងសម្អាតសារធាតុគីមី សម្រាប់បន្លែ និងផ្លែឈើ!

– វិធីងាយៗសម្រាប់លាងសម្អាតសារធាតុគីមី ឬកាកសំណល់ថ្នាំកសិកម្ម វិធីសម្លាប់មេរោគ (bacteria) និងរក្សាបន្លែ និងផ្លែឈើឱ្យនៅស្រស់បានយូរ៖
១. លាងបន្លែ ឬផ្លែឈើ ជាមួយទឹកត្រជាក់
២. ដាំទឹកប្រមាណមួយលីត្រឱ្យក្តៅអ៊ុនៗ ដាក់ទឹកខ្មេះមួយស្លាបព្រា

៣. ដាក់ត្រាំបន្លែ ឬផ្លែឈើរយពេល ២០នាទី
៤. ស្រង់បន្លែ ឬផ្លែឈើ ហើយលាងជាមួយទឹកត្រជាក់ម្តងទៀត។

– វិធីនេះអាចកាត់បន្ថយគីមី និងថ្នាំកសិកម្មក្នុងបន្លែ និងផ្លែឈើបានពី ៧៥% ទៅ ៩០% សម្លាប់មេរោគបានរហូតដល់ ៩០%។

-ប្រភពៈ ព័ត៌មានធម្មជាតិ និង Centre for Science and Environment

Leave a Reply

Your email address will not be published.