ភ្ញាក់ផ្អើល!!! ក្រោយដឹងមូលហេតុដែលនេប៉ាលធ្វើពិធីបំពាក់កម្រងផ្កាឲ្យសត្វឆ្កែរាល់ឆ្នាំ

ឆ្កែគឺជាសត្វចិញ្ចឹមមួយប្រភេទ​ដែលប្រជាជនគ្រប់ជាតិសាសន៍និយមចិញ្ចឹម។ ក្នុងនោះពួកគេគ្រាន់តែចិញ្ចឹមធម្មតា រឺព្រោះសត្វឆ្កែជាសត្វដែលគួរឲ្យស្រលាញ់ និងផ្តល់ភាពកក់ក្តៅចំពោះម្ចាស់រហូតដល់មានការរៀបចំកម្មវិធីពិសេសៗឲ្យសត្វនេះទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ជាក់ស្តែងនេប៉ាល់ជាប្រទេសដែលតែងតែរៀបចំពិធីយ៉ាងឳឡារឹកក្នុងន័យ ថ្លែងអំណរគុណចំពោះសត្វឆ្កែនូវភាពស្មោះត្រង់ និងមិត្តភាពមកលើម្ចាស់។ ពិធីនេះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះឲ្យថា Kukur Tihar or Kukur Puja ។ Tihar គឺជាពិធីបុណ្យបែបហិណ្ឌូមានរយៈពេល ៥ ថ្ងៃ ប៉ុន្តែថ្ងៃទី ២ ត្រូវបានបម្រុងទុកជាពិធីសម្រាប់សត្វជើងបួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ប្រជាជននេប៉ាល់ជឿជាក់ថាឆ្កែ គឺជាអ្នកនាំសាររបស់ព្រះ Yamaraj ឬ God of death។ហើយឆ្កែមិនមែនគ្រាន់តែជាសត្វចិញ្ចឹមជាទីស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណោះទេ តែការចិញ្ចឹមសត្វនេះ ថែមទាំងបានចូលរួមក្នុងការប្រារព្ធពិធីនេះទៅកាន់ព្រះផងដែរ។ ឆ្កែវអនាថា ក៏ត្រូវបានគេផ្តល់កិត្តិយសបំពាក់កំរងផ្កានៅថ្ងៃនោះដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


មុនពេលពិធីបុណ្យនេះចាប់ផ្តើមឡើង ប្រជាជននៅនេប៉ាល់សម្អាតផ្ទះ និងទីធ្លានានាយ៉ាងមានសណ្តាប់ធ្នាប់។ បើកអំពូល ហើយបន់ស្រន់ដល់ព្រះលក្ម្ស៊ី ដែលជាព្រះនៃទ្រព្យរបស់ពួកគេ។ ពួកគេបន់សុំឲ្យព្រះនាង ទៅលេងផ្ទះរបស់ពួកគេ និងប្រទានពរដល់ពួកគេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ពិធីនេះចង់បញ្ចាក់ថា មនុស្សមានការគោរពចំពោះសត្វ ផ្តល់ជាជំរក និងអាហារឆ្ងាញ់ដល់សត្វឆ្កែព្រមទាំងទទួលស្គាល់ពីទំនាក់ទំនងដែលគួរអោយស្រឡាញ់រវាងមនុស្ស និងសត្វឆ្កែផងដែរ។ គំនិតនៃពិធីបុណ្យនេះ ចង់ឲ្យអ្នកស្រឡាញ់ឆ្កែនៅគ្រប់ទីកន្លែង។ គ្រាន់តែសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏បរិសុទ្ធ និងបរិយាកាសអស្ចារ្យ មានន័យថាអ្នកបានដើរតួជាម្ចាស់ដ៏មហិមារបស់សុនខទៅហើយ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ប្រភព៖Khmerload

Leave a Reply

Your email address will not be published.