ត្រឹមតែ១យប់ទេ អាចញ៉ាំបានហើយ!!! ពងទាជ្រក់ បុកទឹកត្រីកោះកុងហឹរៗ

ពងទាជ្រក់ ទុក1យប់ទេីបញាំបាន បុកទឹកត្រីកោះកុងហិលហិលញាំជាមួយ គេថាឆ្ងាញ់ដូចខួរក្ដាម សាកធ្វេីញាំខ្លួនឯងបានណាចាំប្រាប់ពីវិធីធ្វេី គ្រឿងផ្សំ៖ ទឹកត្រីស្កត្នោត ស្កសរ ទឹកធម្មតា ទឹកសុីអីុវខាប់ ម្ទិះខ្ទឹមស វិធីធ្វើ៖

ដាំទឹកមួយចានអោយពុះដាក់ទឹកត្រីសុីអុីវស្កសរស្កត្នោតចូល ម្ទិះ ខ្ទឹម រួចកូចូលគ្នាពុះរួចទុកអោយក្ដៅឧនៗល្មម ពងទារគឺយកតែក្រហមទេ រួចដាក់ក្នុងប្រអប់ចាក់ទឹកដាំនិងចូលក្របទុកមួយយប់ព្រឹកឡេីងញាំបាន ញាំជាមួយបាយក្ដៅៗនិងបុកទឹកត្រីកោះកុងញាំជាមួយ ទេីបឆ្ងាញ់។ Credit: មេផ្ទះ Housewife

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *