ចេះតែប៉ុណ្ណឹងរស់ធូរ!!! វីធីផ្សំចំណីសំរាប់ទាចិញ្ចើមយកស៊ុត

+គ្រឿងផ្សំ

-ចេកទុំ

-កាកស្ករ ៣ គីឡូក្រាម

-អំបិល ១ គីឡូក្រាម

+វិធីធ្វើ

-ដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលក្នុងធុងកូរឱ្យសព្វ បិទគំរបហើយទុករយៈពេល ៥-៧ ថ្ងៃមុនពេលប្រើ

+វិធីប្រើ

-យកចំណីផ្សំលាយជាមួយកន្ទក់ ចុងអង្ករ និងទឹកEM រាល់ពេលដាក់ចំណីឲ្យទាស៊ី
ប្រភពពី eangsophallet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *