សូមជួយចែកចាយបន្តផង!!! ក្រសួងអប់រំប្រកាសដាក់សាលាទូទាំងប្រទេសឲ្យចូលវិស្សមកាលតូចចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅហើយ

ភ្នំពេញ៖ ដោយសារការីករាលដាល់ដោយវីរុសកូវីដ-១៩ ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានចាត់វិធានការបន្ទាន់ ដើម្បីបង្ការ ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺនេះ បានប្រកាសឲ្យសាលាចំណេះដឹងទូទៅទូទាំងប្រទេស ឲ្យចូលវិស្សមកាលចាប់ពីថ្ងៃទី ១៦ នេះ រហូតដល់ថ្ងៃប្រកាសដំណឹងជាថ្មី ។សូមមើលសេចក្ដីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដូចខាងក្រោមនេះ ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *