អានហើយសូមបងប្អូនជួយពិចារណា!! ស្រលាញ់គ្នា5ឆ្នាំ ខាងប្រុសមើល ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ថាមិនត្រូវគ្នា

ស្រលាញ់គ្នា5ឆ្នាំ ខាងប្រុសមើល ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ថាមិនត្រូវគ្នា(មិនអាចយកគ្នាបាន) ចុះ5ឆ្នាំកន្លងមក?
ដែលយើងទាំងពីរបានរួមសុខរួមទុក្ខនិងគ្នា ហេតុអ្វីបានយើងនៅជាមួយគ្នាបាន??? យោបល់របស់ខ្ញុំ ១០០%បុរសម្នាក់នោះជាព្រាននារី មានគំនិតបោកប្រាស់?

មិនស្មោះនិងនាងឡើយ។ មនុស្សពីរនាក់ស្រលាញ់គ្នា មិនសំខាន់លើខែឆ្នាំនោះទេ? ហេតុអីបានជាមនុស្សប្រុសចូលចិត្តធ្វើអោយមនុស្សស្រីស្រក់ទឹកភ្នែកម្លេះ?
Ly Kh បងកុំយំណាបងមនុស្សដែរល្អមានច្រើនណាស់ដែលនៅចាំបងបងត្រូវតែតសូរដើម្បីជីវិតរបស់បងនៅថ្ងៃអនាគត។កាត់ចិត្តទៅបងស្រី មនុស្សបែបនឹងកែមិនឡើងទេ គេធ្វើដាក់បងបានគេក៏អាចធ្វើដាក់នាក់ផ្សេងបាន។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *