គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ក្មេងតូចៗ ខ្សែរដៃនិងព្រីភ្លើង!!!

ហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Hoeurn Heng បានរៀបរាប់ពីដំណឹងដ៏គួរអោយបារម្ភ និងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលមានក្មេងតូចៗ។ម្ចាស់ហ្វេសប៊ុកខាងលើបានរៀបរាប់ថា៖ ស៊ែ1ដើម្បីអោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ក្មេងតូចៗ ខ្សែរដៃនិងព្រីភ្លើង វាអាចស្រូបចរន្តគ្នាបានល្អណាស់។ ដូច្នេះ សូមឪពុកម្តាយ អាណាព្យាបាល និងអ្នកមើលថែក្មេងតូចៗត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នអោយបានល្អ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *