ថ្នាំព្យាបាលជំងឺទឹកនោមប្រៃដ៏ពូកែ!!!

ព្យាបាលថ្នាំទឹកនោមប្រៃ ប្រមាត់ពស់ថ្លាន់ចំហុយជាមួយកំពីងដូងមានដ៏ប្រសិទ្ធភាព !!
+ គ្រឿងផ្សំ៖

-កំពីងដូង
-ប្រមាត់ពស់ថ្លាន់ (សំគាល់រកប្រមាត់ពោះថ្លាន់ព្រៃមិនមែនចិញ្ចឹម)

+ របៀបធ្វើ
រកដូងណាដែលមានកំពីងធំ រួចយកទៅអារដោយរណា
បន្ទាប់មកយកប្រមាត់ពោះមួយជ្រុងដោតចំកណ្តាល យកវាទៅចំហុយ

រួចបេះកំពីងនោះបរិភោគ (បើសល់អាចទុកបាន ដោយយកវាទៅកំដៅឡើងវិញពេលត្រូវបរិភោគ)។
អ្នកនឹងឃើញប្រសិទ្ធភាពវាបណ្តើរៗនៅថ្ងៃបន្ទាប់៕សូមពិនិត្យ និងព្យាបាលជាមួយគ្រូពេទ្យឲ្យអស់លទ្ធភាពជាមុនសិន
វិធីនេះអាចប្រើបានប្រសិនបើគ្មានជម្រើសផ្សេង!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *