សូមបងប្អូនប្រុងអគ្គិសនីកម្ពុជា ជូនដំណឹងពីស្តីការរអាក់រអួលចរន្តខ្លះ នៅថ្ងៃទី៦ដល់ថ្ងៃទី៩កុម្ភៈ តាមតំបន់មួយចំនួន

ភ្នំពេញ ៖ សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរតម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនីរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល ដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ នៅថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចសេចក្តី ជូនដំណឹង លម្អិតខាងក្រោម ។

ទោះជាមានការខិតខំ ថែរក្សាមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ ដល់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ធំដុំ ប៉ុន្តែការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតំបន់ខាងលើ អាចនឹងមានការរអាក់រអួលខ្លះៗ ជៀសមិនផុត ដែលយើងខ្ញុំស្នើសុំ អភ័យទោសទុកជាមុន។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *