កុំឲ្យស្តាយក្រោយគួរចំណាយពេលអានបន្តិច អាចភ្ញាក់ស្មារតី!! កាលនៅក្មេងចង់ទិញរបស់ជូនពុកម៉ែតែគ្មានប្រាក់ ដល់ពេលធំឡើងមានប្រាក់មានពេលវេលា បែរជា…

ក្រោយអានចប់អាចធ្វើអោយកូនៗភ្ញាក់ស្មារតី នូវរឿងមួយចំនួនចំពោះឪពុកម្តាយទាំងអស់ ព្រោះពាក្យបែបនេះពិតជាចាក់ដោតខ្លាំងណាស់ ជាក់ស្តែងបើយោងទៅតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Meng Lob បានធ្វើការបង្ហោះសារនៅលើបណ្តាញសង្គមរបស់ខ្លួនថា ហេតុអ្វីពេលនេះសល់ត្រឹមតែរូថតយ៉ាងស្រស់ញញឹម

ក្រោយអានចប់អាចធ្វើអោយកូនៗភ្ញាក់ស្មារតី នូវរឿងមួយចំនួនចំពោះឪពុកម្តាយទាំងអស់ ព្រោះពាក្យបែបនេះពិតជាចាក់ដោតខ្លាំងណាស់ ជាក់ស្តែងបើយោងទៅតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Meng Lob បានធ្វើការបង្ហោះសារនៅលើបណ្តាញសង្គមរបស់ខ្លួនថា ហេតុអ្វីពេលនេះសល់ត្រឹមតែរូថតយ៉ាងស្រស់ញញឹម

(ចៅសូមទោសលោកដែលចៅម្នាក់នេះទៅមិនទាន់ដង្ហើមចុងក្រោយ😰😓😥😭😭។
១កាលពីក្មេង ចង់ទិញរបស់ជូនពុកម៉ែតែគ្នានប្រាក់ ។ ២ពេលធំធ្វើការបានប្រាក់ ចង់រក ពុកម៉ែ តែគ្នានពេល។ ៣ជីវភាព ប្រសើឡើង មានទាំងប្រាក់និងពេលវេលា បែរជាគ្នាន វត្តមានរូបម៉ែ ពុក សូមត្រូវចាំណាកូនណា។ សូមទោសដល់ម្ចាស់រូប

(ចៅសូមទោសលោកដែលចៅម្នាក់នេះទៅមិនទាន់ដង្ហើមចុងក្រោយ😰😓😥😭😭) 24/1/2019/😥😰។
១កាលពីក្មេង ចង់ទិញរបស់ជូនពុកម៉ែតែគ្នានប្រាក់ ។ ២ពេលធំធ្វើការបានប្រាក់ ចង់រក ពុកម៉ែ តែគ្នានពេល។ ៣ជីវភាព ប្រសើឡើង មានទាំងប្រាក់និងពេលវេលា បែរជាគ្នាន វត្តមានរូបម៉ែ ពុក សូមត្រូវចាំណាកូនណា។ សូមទោសដល់ម្ចាស់រូប

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *