តៃកុងឡានសេដ្ឋីរាប់ឆ្នាំ ដល់ពេលចូលនិវត្តន៍ លោកសេដ្ឋីអោយប្រាក់មួយចំនួនធំ ដើម្បីសោយសុខ តែតៃកុងឡានបែរជាធ្វើអោយសេដ្ឋីភ្ញាក់ផ្អើល!

លោក លី កា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សេង បានប្រគល់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សែក ២០០ម៉ឺន ទៅឲ្យតៃកុងឡានរបស់គា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត់ដើម្បីសោយសុខវ័យចំណាស់។តៃកុងឡានបាននិយាយថា៖“មិន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បាច់ទេលោក សំរាប់ខ្ញុំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្រឹម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​១ពាន់ ២ពាន់ម៉ឺន នៅអាចមានដែរ”។

លោក លី កាសេង បានសួរទាំងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង: “ប្រាក់ខែលោកទទួលបានត្រឹមតែ ២ម៉ឺន ប៉ុណ្ណោះ តើលោកអាចសន្សំបានប្រាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ច្រើនចឹងយ៉ាងម៉េចបាន???”តៃកុងឡាន៖ ” រយៈពេលដែលខ្ញុំបើកឡានជូនលោក លោក​​​​​​​​​​នៅខាងក្រោយនិយាយទូរស័ព្ទ ទិញដីកន្លែងណា!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ្ញុំក៏ទិញតាមបន្តិចបន្តួចដែរ! លោកនិយាយថា ទិញប័ណ្ណភាគហ៊ុនណា! ខ្ញុំក៏ទិញតាមបន្តិចបន្តួចដែរ! ដល់ពេលនេះខ្ញុំអាចមានទ្រព្យ​​​​​​​​​​​​សម្បត្តិប្រហែល ១ពាន់ ២ពាន់ម៉ឺន ដែរហើយ។”នេះបញ្ជាក់ថា អ្នកជាអ្វីមិន​​​​​​​​​​​​​​​​សំខាន់ សំខាន់គឺអ្នកនៅជាមួយអ្នកណា? ដើរតាមអ្នកមាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​១០០មឺុន អ្នកអាចចំណេញ ១០ម៉ឺន ដើរតាមអ្នកមាន ១០០០ម៉ឺន អ្នកអាចចំណេញ ១០០ម៉ឺន។ស្មៅមួយដើម គ្មាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តម្លៃទេ តែបើចងជាមួយស្ពៃគឺលក់បានតម្លៃស្ពៃ។

ដើរតាមរុយ រកឃើញបង្គន់,ដើរតាមឃ្មុំ រកឃើញផ្កា,ដើរតាមអ្នកចេះដឹង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ្នកគឺមានចំណេះដឹង។,ដើរតាមមនុស្សល្អ គឺចេះធ្វើអំពើល្អ,ដើរតាមអ្នកអភិវឌ្ឍន៍​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គឺចេះអភិវឌ្ឍន៍,ដើរតាមអ្នកសន្តិភាព គឺចេះស្វែងរកសន្តិភាព។ ដើរតាមអ្នកបោកប្រាស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គឺចេះបោកប្រាស់,ដើរតាមអ្នកញុះញុង គឺចេះញុះញង់,ដើរតាមអ្នកជេរ គឺចេះជេរ៕

ប្រភព៖ Nakata Vicheto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *