តោះសាកល្បងធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងម្តងមើល!!! ទៅលេងខេត្ត កំពត ព្រះសីហនុ ដាក់ម៉ូតូទៅតាមបាន បើនិយាយពីតម្លៃម៉ាពេញចិត្ត…

ខ្សែអ្នកដំណេីរសំរាប់ ថ្ងៃសុក្រទី 20/12/2019 ម៉ោង 07.00ព្រឹក ថ្ងៃអាទិត្យទី 22/12/2019 ម៉ោង 07.00ព្រឹក ភ្នំពេញ »» តាកែវ »» កំពត »» កំពង់សោម សំរាប់តំលៃសំបុត្រ និង តំលៃយាន្តជំនិះ 07.00ព្រឹក ភ្នំពេញ » 20000 រៀល » ខេត្តតាកែវ 07.00ព្រឹក ភ្នំពេញ » 28000 រៀល » ខេត្តកំពត 07.00ព្រឹក ភ្នំពេញ » 32000 រៀល » ក្រុងព្រះសីហនុ 09.00ព្រឹក តាកែវ » 24000 រៀល » ខេត្តកំពត 09.00ព្រឹក តាកែវ » 28000 រៀល »

ក្រុងព្រះសីហនុ 11.30ថ្ងៃ កំពត » 20000 រៀល » ក្រុងព្រះសីហនុ ខ្សែអ្នកដំណេីរសំរាប់ ថ្ងៃសៅរ៍ទី 21/12/2019 ម៉ោង 07.00ព្រឹក ថ្ងៃអាទិត្យទី 22/12/2019 ម៉ោង 04.00ល្ងាច កំពង់សោម » កំពត » តាកែវ » ភ្នំពេញ 07.00ព្រឹក 04.00ល្ងាច ក្រុងព្រះសីហនុ » 20000រៀល » កំពត 07.00ព្រឹក 04.00ល្ងាច ក្រុងព្រះសីហនុ » 28000រៀល » តាកែវ 07.00ព្រឹក 04.00ល្ងាច ក្រុងព្រះសីហនុ » 32000 រៀល » ភ្នំពេញ 09.00ព្រឹក 06.00ល្ងាច កំពត » 24000 រៀល » តាកែវ

09.00ព្រឹក 06.00ល្ងាច កំពត » 28000រៀល » ភ្នំពេញ 11.30ថ្ងៃត្រង់ 20.30យប់ តាកែវ » 20000រៀល » ភ្នំពេញ Time And Date Departure On Friday 20/12/19 Time 07:00am On Sunday 22/12/19 Time 07:00am PP – Takeo – Kampot – Sihanoukville 07.00am PP « $5 » Takeo 07.00am PP « $7 » Kampot 07.00am PP « $8 » Sihanoukville 09.00am Takeo « $6 » Kampot 09.00am Takeo « $7 »

Sihanoukville 11.30am Kampot «$5» Sihanoukville Time And Date Departure On Saturday 21/12/19 Time 07:00am On Sunday 22/12/19 Time 04:00pm Sihanoukville – Kampot – Takeo – PP 11.30am 20.30pm Takeo « $5 » PP 09.00am 06.00pm Kampot « $7 » PP 07.00am 04.00pm ihanoukville « $8 » PP 09.00am 06.00pm Kampot « $6 » Takeo 07.00am 04.00pm Sihanoukville« $7 » Takeo 07.00am 04.00pm Sihanoukville «$5» Kampot

Leave a Reply

Your email address will not be published.