គំនិតពិតជាល្អមែន!! អ្នកថតរូបរាយការណ៍ផ្លូវខូចខាតមិនត្រឹមជាពលរដ្ឋល្អហើយថែមទាំងឈ្នះរង្វាន់ធំទៀត…

បងប្អូនប្រជាពលអាចធ្វើការរាយការណ៍ផ្លូវខូចខាត ដើម្បីអាចចាត់វិធានការទាន់ពេលវេលាតាមរយៈ កម្មវិធីថែទាំផ្លូវ (ROAD CARE Mobile App) និងមានឱកាលឈ្នះរង្វាន់ផងដែរ អ្នករាយការណ៍ដោយមានភ្ជាប់រូបភាព ខ្លឹមសារ និងទីតាំងត្រឹមត្រូវបានច្រើនជាងគេ និងក្លាយជាអ្នកឈ្នះរង្វាន់ លទ្ធផលអ្នកឈ្នះរង្វាន់ នឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី១៤ ធ្នូ ២០១៩ នៅទំព័រហ្វេសបុកផ្លូវការ របស់ក្រសួង

អ្នកឈ្នះរង្វាន់ទូរសព្ទ iPhone, OPPO និង Airpod ត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួន ដើម្បីទទួលរង្វាន់ នៅក្នុងកម្មវិធីបិទយុទ្ធនាការ បណ្តុះបណ្តាល និងផ្សព្វផ្សាយ បច្ចេកទេសជួសជុលថែទាំផ្លូវ និងកម្មវិធីថែទាំផ្លូវ (ROAD CARE Mobile App) នៅសណ្ឋាគារ ប្រេសុីដង់ (President Hotel) ថ្ងៃទី១៦ ធ្នូ ២០១៩

ព័ត៌មានលម្អិត: 085 92 90 90 | 015 92 90 90 | 067 92 90 90 | 023 42 66 40

ទាយយកដោយឥតគិតថ្លៃ៖
App Store: roadcare.mpwt.gov.kh/ios
Play Store: roadcare.mpwt.gov.kh/android


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *