អ្នកកើតទាន់របស់របរនេះ ស៊ែរមួយមក! អនុស្សាវរីយ៍ដ៏កម្របានឃើញ ក្មេងៗសម័យឥឡូវមិនសូវស្គាល់របស់ទាំងអស់នេះទេ

១-ត្បាលកិនម៉្សៅធ្វើនំ

២-ពិលប្រើថ្មពីរសញ្ញាក្បាលខ្លា

៣-ចង្កៀងប្រេងកាត

៤-ម៉ាញ៉េកាសែត និងវិទ្យុ សេ៥៣

៥-ចង្កៀងម៉ាំងសុង

៦-ការ៉េម

៧-ជំពាមកៅស៊ូ

៨-ទឹកបរិសុទ្ធ

៩-មីបង្កងវៀតណាម