របៀបហាលត្រីអោយរុយរោម! ពេលហាលត្រីម្តងៗមានរុយច្រើនមករោមមែន​ នេះជាវិធីងាយៗដើម្បីហាលត្រីកុំអោយរុយមករោម…

ប​ងប្អូនខ្លះក៏បានដឹងរួចមកហើយពីវិធីនេះ។ ការហាលត្រីប្រសិនបើមានរុយរោមនោះត្រីងៀតរបស់យើងនឹងមានក្លិនស្អូននិងមានដង្កូវទៀតផង។ខាងក្រោមនេះជាវិធីហាលត្រីដើម្បីកុំអោយរុយរោម៖


-ត្រីដែលប្រឡាក់អំបិលនិងគ្រឿងរួចយើងចង់ហាលគួហាលកន្លែងមានខ្យល់និងកំដៅខ្លាំង

-យកម្ទេសទុំមករាយលើត្រីដែលកំពុងហាលពេលនោះក្លិនម្ទេសទុំនិងជាតិហិលរបស់ម្ទេសបានសាយភាយហើយវានឹងចូលភ្នែករុយណាដែលហ៊ានមកជិតត្រីប្រឡាក់របស់យើង។

សូមចែករំលែកបងប្អូនដែលមិនបានដឹងវិធីងាយៗនេះផង៕

ប្រភព: freedomnew

Leave a Reply

Your email address will not be published.