ដឹងនៅ បងប្អូន!! វិធីងាយៗ ពីរបៀបមើលបង្កង បង្គារមានប្រើសារធាតុគីមី ឬគ្មានគីមី

ខណៈដែលអ្នកលក់មួយចំនួនតូចបានប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដើម្បីរក្សាសាច់ បន្លែផ្លែឈើ កុំឲ្យខូច ហើយពិសេស គឺ សម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តពិសារបង្គារ និងបង្កងតែម្ដង និងចង់ដឹងថាវាមានផ្ទុកគីមីដែរឬទេ?


បើយោងតាមប្រភពហ្វេសប៊ុក បណ្ឌិតនាង ប៊ុនធឿន បានបង្ហោះពីរបៀបមើលបង្កង បង្គារប្រើសារធាតុគីមី និងគ្មានគីមី ដូចខាងក្រោមនេះ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *