បងប្អូនខ្លះមិនទាន់ដឹងទេ!! វិធីធម្មជាតិងាយៗក្នុងការកម្ចាត់សត្វអាសិរ្ពិស ជួយចែករំលែកឱ្យបងប្អូនយើងដឹងផង

វិធីធម្មជាតិងាយៗក្នុងការកម្ចាត់សត្វអាសិរ្ពិស។

វត្ថុធាតុដើម ៖ សំបកក្រូចសេីច

វិធីធ្វើ

ចិតសំបកក្រូចសើចស្ដើងៗ

វិធីប្រើប្រាស់

យកទៅដាក់នៅកន្លែងកៀនកោះផ្សេងៗក្នុង ឬក្រៅគេហដ្ឋាន។

កំណត់ចំណាំ វាអាចបណ្តេញសត្វអាសិរ្ពិសបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។

ប្រភព៖ eangsophalleth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *