អ្នកកើតមហារីកគ្រប់ប្រភេទឲ្យបានដឹងផង!!! កុំទាន់អស់សង្ឃឹមអី

សូមជួយដល់អ្នកកើតមហារីកគ្រប់ប្រភេទឲ្យបានដឹងផង ដូចជាជួយធ្វើបុណ្យផងដែរ! កុំទាន់អស់សង្ឃឹមអី រកឃើញថ្នាំព្យាបាលជំងឺមហារីកគ្រប់ប្រភេទ!! ថ្នាំនេះព្យាបាលបាន ដោយមិនអស់លុយ។ថ្នាំព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រប់ប្រភេទ៖១-ធ្យូងឬស្សី ២-សំបកម្ឃុតស្ងួត ៣-ឬសឬស្សី ៤-គ្រាប់អំពិល លាយចូលគ្នាដាំទឹកផឹក។

សូមពិនិត្យឲ្យអស់លទ្ធភាពមុនសាកវិធីនេះ បើសិនអ្នកគ្មានជម្រើសផ្សេងនោះទេ។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.