ដំណឹងល្អ!!! សម្រាប់បងប្អូនដែលឈឺខ្នងចង្កេះរ៉ាំរៃ ជាប់សរសៃ

វិធីធ្វើ៖
យកម្រេចខ្មៅចំនួន៣០គ្រាប់ (ម្រេចសុទ្ធល្អ) បុកឲ្យម៉ដ្ឋ លាយទឹកដូងខ្ចីល្មម១ផ្លែមិនយកចាស់ទេ
ពិសាថ្នាំនេះដោយមិនអស់ប្រាក់ឡើយ មុននឹងសម្រចចិត្តទៅវះកាត់!

វិធីធ្វើ៖
យកម្រេចខ្មៅចំនួន៣០គ្រាប់ (ម្រេចសុទ្ធល្អ)
បុកឲ្យម៉ដ្ឋ លាយទឹកដូងខ្ចីល្មម១ផ្លែមិនយកចាស់ទេ ពិសាទឹកនេះតែមួយដងទេក្នុង១អាទិត្យ រយៈពេល១ខែអ្នកនឹងបានធូរស្បើយជាមិនខាន។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *