ជៀសបានគួរ ជៀសទៅ!! បន្ទាប់ពីបុរសម្នាក់ទិញ​ត្រី​ចម្លែក​យក​មក​ធ្វើម្ហូប ដែលជាត្រី…!

ត្រី​ចម្លែក​មួយ​ក្បាល​មាន​ខ្លួន​ដូច​ត្រី​រស និង​ក្បាល​វែង​មាន​ធ្មេញ​ដូច​ក្រពើ ត្រូវ​អ្នក​​ខេត្ត​តាកែវ​ចាប់​បាន ហើយ​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ជឿ​ថា​មាន​បារមី​កាន់ ដោយ​ហាម​ឃាត់​មិន​ឲ្យ​ទទួល​ទាន​ឡើយ។ប៉ុន្តែ​បុរស​ម្នាក់​បាន​ទិញ​ត្រី​ចម្លែក​នោះ​មក​ធ្វើ​អាហារ រហូត​ជួប​រឿង​អកុសល​មួយ​សប្ដាហ៍​ក្រោយ ដោយ​ត្រូវ​ពស់​វែក​ចឹក។ ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ត្រី​ម្នាក់​ឈ្មោះ មុំ ជា​អ្នក​ជិត​ខាង ​បាន​បញ្ជាក់​ថា​កាល​ពី​សប្ដាហ៍​មុន បុរស​រង​គ្រោះ​ឈ្មោះ សម្បត្តិ អាយុ ៣៥ឆ្នាំ រស់នៅ​ផ្សារ​ណាត់ ក្រុង​ដូនកែវ បាន​ទិញ​ត្រី​ចម្លែក ១ក្បាល ទម្ងន់​ជាង ៥គីឡូក្រាម មក​ពី​បឹង​តាកែវ។ ត្រី​ចម្លែក​មួយ​ក្បាល​នោះ មាន​ខ្លួន​ដូច​ត្រី​រស និង​ក្បាល​វែង​មាន​ធ្មេញ​ដូច​ក្រពើ ដែល​អ្នក​ស្រុក​ជា​ច្រើន​ជឿ​ជាក់​ថា​មាន​បារមី​កាន់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយ​មក​បុរស​កូន៣ រូប​នេះ បាន​យក​ត្រី​ចម្លែក​ទៅ​លក់​បន្ត​នៅ​ទីផ្សារ​ប៉ុន្តែ​លក់​មិន​ដាច់ ហើយ​ត្រី​ចម្លែក​នោះ​ក៏​ងាប់​បាត់​ទៅ។ ដោយសារ​បែប​នេះ​ហើយ បុរស​រង​គ្រោះ​ក៏​ចាត់ចែង​ចម្អិន​ត្រី​នោះ​ធ្វើ​ម្ហូប ខណៈ​មាន​ស្ត្រី​ម្នាក់​ប្រាប់​ថា​កុំ​ហូប​អី​ព្រោះ​មាន​បារមី​កាន់ តែ​បុរស​រង​គ្រោះ​មិន​បាន​ស្ដាប់​តាម​ឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ត្រី​ម្នាក់​ឈ្មោះ មុំ ជា​អ្នក​ជិត​ខាង ​បាន​បញ្ជាក់​ថា​កាល​ពី​សប្ដាហ៍​មុន បុរស​រង​គ្រោះ​ឈ្មោះ សម្បត្តិ អាយុ ៣៥ឆ្នាំ រស់នៅ​ផ្សារ​ណាត់ ក្រុង​ដូនកែវ បាន​ទិញ​ត្រី​ចម្លែក ១ក្បាល ទម្ងន់​ជាង ៥គីឡូក្រាម មក​ពី​បឹង​តាកែវ។ ត្រី​ចម្លែក​មួយ​ក្បាល​នោះ មាន​ខ្លួន​ដូច​ត្រី​រស និង​ក្បាល​វែង​មាន​ធ្មេញ​ដូច​ក្រពើ ដែល​អ្នក​ស្រុក​ជា​ច្រើន​ជឿ​ជាក់​ថា​មាន​បារមី​កាន់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយ​សប្ដាហ៍​ក្រោយ​មក បុរស​រង​គ្រោះ​ក៏​ត្រូវ​ពស់​វែក​ក្របី ១ក្បាល​ចឹក​ចំ​ម្រាម​ដៃ។ ភ្លាម​ៗ​នោះ លោក​មិន​បាន​ទៅពេទ្យ​ទេ​ព្រោះ​គិត​ថា​មិន​អី។ រហូត​ដល់​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ដដែល​នោះ​ទើប​គាត់​ត្រូវ​បាន​គេ​បញ្ជូន​ទៅ​មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក​ខេត្ត​តាកែវ ប៉ុន្តែ​អ្វីៗ​បាន​ហួស​ពេល​ទៅ​ហើយ ព្រោះ​ពិស​ពស់​បាន​ជ្រាប​ពេញ​បេះដូង​រហូត​ដល់​បាត់​បង់​ជីវិត។រហូត​មក​ដល់​ពេល​នេះ ជុំវិញ​ការ​បាត់បង់​ជីវិត​លោក​ សម្បត្តិ មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ដែល​បាន​ដឹង​ហេតុការណ៍​នេះ​នៅ​តែ​យល់​ថា​មក​ពី​គាត់​បរិភោគ​ត្រី​ចម្លែក​នោះ​៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *