សុំសរសើរគាត់ណាស់!! ទោះ​ពិការ​ជើង​ទាំង ​២​តែ​អាច​ដើរ​ដល់​ទៅ ៦​គីឡូម៉ែត្រ​បាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទីភ្នាក់ងារ​«China Xinhua News» របស់​ចិន​ផ្សាយ​ថា ​បុរស​ម្នាក់​ដែល​ពិការ​ជើង​ទាំង​សងខាង​តាំងពី​ក្មេង ប៉ុន្តែ​បាន​ស្វែង​យល់ និង​រស់នៅ​ដោយសារ​ដៃ​ទាំង​២​ក្នុង​រយៈ​ពេល​២០​ឆ្នាំ ។លោក ​លីវ ​បាន​សម្រេចចិត្ត​ហ្វឹកហាត់​ដើរ​ដោយ​ដៃ​ជំនួស​ជើង រួម​ទាំង​បដិសេធ​ការ​ប្រើ​រទេះរុញ ឬ​ជួយ​ពី​មិត្តភក្ដិ និង​ពី​សំណាក់​ឪពុក​ម្ដាយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយ​ពី​ចាប់ផ្ដើម​ធំ​ដឹងក្ដី​លោក​ លីវ​ បាន​ជួយ​ឪពុក​ម្ដាយ​ធ្វើស្រែ​ចំការ​ក្នុង​ពេលទំនេរ ជាដំបូង​វា​ជា​រឿង​ដ៏​ពិបាក​មួយ​ទាំង​ការ​ដើរ​រយៈពេល​យូរ ការ​កាន់​សម្ភារ និង​ការ​ប្រតិបត្តិ​ជា​ច្រើន​យ៉ាង​នៅ​ក្នុង​ចំការ ប៉ុន្តែ​លោក​មិន​បាន​រួញរា​ឡើយ ។លោក​ លីវ​ បញ្ជាក់​ថា ភាព​ពិការ​មិនមែន​ជា​រឿង​ឥតប្រយោជន៍ ហើយ​វា​ក៏​ជា​ការ​ចាំបាច់​ដែល​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ជួយ​សម្រាល​បន្ទុក​របស់​ឪពុក​ម្ដាយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កន្លង​មក​លោក​ លីវ ​អាច​ដើរ​បាន​ដោយ​ដៃ​ទាំង​២​ក្នុង​ចម្ងាយ​២០០​ម៉ែត្រ បច្ចុប្បន្ន​អាច​ដើរ​បាន​ឆ្ងាយ​រហូត​ដល់​៥-៦ គីឡូម៉ែត្រ ។ សមត្ថភាព​នៃ​ការ​ដើរ​ដោយ​ដៃ​ទាំង​២​កើតឡើង​ដោយ​ការ​ព្យាយាម​ហ្វឹកហាត់ ៕

ប្រភព៖ កោះសន្តិភាព

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *