រោគសញ្ញាជម្ងឺរលាកច្រមុះ ដែលមិនមែនជាអាលែកស៊ីច្រមុះ…

ជំងឺរលាកច្រមុះ វាដែលបណ្តាលមកពីការអាលែកស៊ី ដូចជាលំអងផ្កា គឺជាជំងឺដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា ជាជំងឺរលាកច្រមុះអាលែកស៊ី។ការរលាកច្រមុះដែលគ្មានប្រតិកម្មអាលែកស៊ី គឺជាការរលាកនៃផ្នែកខាងក្នុងច្រមុះ ដែលមិនបណ្តាលមកពីអាលែកស៊ី។

១​.​ ជុំវិញច្រមុះរបស់អ្នករលាកស្រាល ឬមិនស្រួលនៅខាងក្នុង ២. ការកាត់បន្ថយក្លិនវិញ្ញាណ ៣. តឹងច្រមុះរយះពេលយូរ ៤. ការហៀរសំបោរ – វាអាចកើតឡើងតាមរយៈរន្ធច្រមុះ ៥. ការកណ្តាស់ – នេះជាទូទៅមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរជាងការរលាកច្រមុះក៏ដោយ(tvfb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *