អានហើយហូរទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួន ផ្ញើជូនប្រុសៗដែលជាស្វាមីគេទាំងអស់…

ភរិយា !! បានខល មករកស្វាមីនៅ កន្លែងធ្វើការ ដែរនៅម្នាក់ មួយកន្លែង!«ភរិយា» និយាយ ៖ បងៗ…យប់នេះ បងមកទទួលអូនបានអត់?«ស្វាមី»និយាយ ៖ ស្អី! ទៀតហើយ ឃើញតែជិះ ម៉ូតូឌុបមកវិញតែខ្លួនឯងរាល់យប់សេាះ! ថ្ងៃនេះនឹកមេ៉ច បានជាឲ្យបងទៅទទួលវិញ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«ភរិយា»និយាយ ៖ ព្រេាះយប់នេះ! អូនមានអ្វីសំខាន់ ឲ្យបងហ្នឹងណា បានជាអូនឲ្យបង មកទទួល! បើអញ្ចឹងចាំអូនរងចាំបង មកទទួល នៅម្ដំុកន្លែងអូនធ្វើការណា!!«ស្វាមី» និយាយ ៖ ការងារ បងរវល់ណាស់ !អូយ! ធុញដល់ហើយ…. Ok ! Ok! អញ្ចឹងចាំប្រហែល 1មោ៉ងទៀត ចាំបងទៅទទួល! « ក្រោយពី និយាយគ្នារួច ស្វាមី ក៏បានបិទទូរស័ព្ទដៃ ដោយអារម្មណ៍មិនល្អ ដែរ ធុញ! នឹងភរិយា ខលមករំខានពេលដែរ កំពុងធ្វើការ»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីហ្នឹង! ពេលវេលា កន្លងមកប្រហែលជាង2ម៉ោង!!ស្វាមីចេញពីធ្វើការ បើកឡានទៅម្ដុំៗ កន្លែងភរិយាខ្លួនធ្វើការ តែមិនឃើញនាង នៅរងចាំ !ស្វាមីនាងក៏គិតថានាង ប្រហែលជាចាំយូរពេក មិនឃើញមក ក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយខ្លួនឯងហើយ!!ហើយស្វាមីក៏បើកឡានមកដល់ផ្ទះ ពេលមកដល់ផ្ទះ ស្វាមីមានអារម្មណ៍ ប្លែកៗ ពេលដែរឃើញមនុស្សម្នាជាច្រើន នៅផ្ទះរបស់ខ្លួន !!នៅក្នុងពេលនេាះ ម្ដាយក្មេករបស់គេ ក៏ដើរមករក ទាំងទឹកភ្នែកហូរ មិនឈប់ ហើយ អួលដើមករ! និយាយទៅកាន់កូនប្រសារ!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«ម្ដាយក្មេក»និយាយ ៖ តើ ឯង មកពីណា? ដឹងអត់ ថាប្រពន្ធឯង «ត្រូវចោរ រំលោភ ហើយសម្លាប់»មុនពេលហ្នឹង បន្ដិច ប្រពន្ធឯង បានខលរកប្រាប់មែ៉ ថាឯងទៅទទួលនាង!តែវាហួសពេលហើយ សេចក្ដីស្លាប់ទៅទទួលនាងមុនឯងទៀត!ស្វាមី ដួលទាំងឈរ តក់ស្លុត នឹងសោកស្ដាយ នៅអ្វីដែរខ្លួនគេមិនទទួលខុសត្រូវ !!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារខ្លួនបានបិទទូរសព្ទ័ដៃ !! ដោយ ធុញនឹងភរិយាខល រកខ្លាំងពេក!!ពេលនេាះ ខ្លួនគេ បានបើកទូរសព្ទ័វិញ ! ក៏មានសារចូលមក 3សារ!សារទី1!ប្ដី..សំលាញ់ ហេតុអ្វី បងមកទទួលអូនយូរម្លេះ?សារទី2!អូនគ្មានអ្វីជូនបងទេ..យប់នេះ តែអូន ចង់រំលឹកបង ថា..ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃគម្រប់ខួប យើងបាន រៀបការជាមួយគ្នា ហ្នឹងណា ប្ដីសំលាញ់!!សារទី3! ប្ដីសំលាញ់….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អូនខ្លាចណាស់ មានមនុស្សប្រុសម្នាក់ មកឈរក្បែរអូន អូនភ័យណាស់បង ឆាប់មកទទួលអូនលឿនៗបង!ពេលហ្នឹងទឹកភ្នែករបស់កូនប្រុស ដើមទ្រូងប្រាំហាត្រ ក៏ហូរ ដូចទឹកស្ទឹង យំបោកខ្លួនបោកប្រាណ!ដែលបណ្ដោយឲ្យនាង នៅចាំតែម្នាក់ឯង ជាង2មោ៉ង! ….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រហូតដល់នាងជួបរឿងអាក្រក់យា៉ងនេះ!!បញ្ចាក់ ៖ យើងអាចមាន ពេលវេលា នឹង ការងារ នឹងមិត្តភក្រ ឬអ្វីផ្សេងៗ បានច្រើន!!តែសូម «កុំភ្លេច» យកចិត្តទុកដាក់ នឹងឲ្យតម្លៃ មនុស្សដែរយើងស្រឡាញ់ ហើយគេក៏ស្រឡាញ់យើង!!ជាពិសេស ក្រុមគ្រួសារយើង ដែរមានជីវិតរស់នៅ កុំឲ្យគ្រប់យា៉ង វាហួសពេលទៅហើយ!!«ទើបមកប្រាប់ថាស្ដាយក្រោយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព: Athai Land

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *