ត្រីប៉ាស៊ីអ៊ី មានតម្លៃប្រមាណ ១៥០ដុល្លារ/គីឡូ (ជាតម្លៃមិនធ្លាប់មាន)

ត្រីប៉ាស៊ីអ៊ី ជាប្រភេទត្រីទឹកសាប ដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខុសពីត្រីដទៃ ដែលមាននៅទន្លេសេកុង និងទន្លេមេគង្គ ត្រីនេះមានតម្លៃប្រមាណ១៥០ដុល្លារអាមេរិកក្នុង១គីឡូក្រាម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមអ្នកជំនាញខាងកសិកម្ម និងនេសាទ បានឲ្យដឹងថា តម្លៃខ្ពស់កប់បែបនេះ បានបង្ករឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្ញើល យ៉ាងខ្លាំង ដែលជាតម្លៃមួយមិនធ្លាប់មាន។ ហើយការឡើងថ្លៃ នៃតម្លៃត្រីនេះ គឺជាជាស​ញ្ញា​មួយ​ប្រឈម​ទៅនឹង​ផុត​ពូជ ដោយសារតែ​តម្រូវការ និង​ការប្រព្រឹត្ត​បទល្មើស​ខុសច្បាប់ ធ្វើឡើង​ដោយ​ជនល្មើស នៅតាម​តំបន់​មួយចំនួន​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនេសាទថា ត្រី​ប៉ា​ស៊ី​អ៊ី​មួយ​ក្បាល​ដែលមាន​ទម្ងន់​ជិត​ពីរ​គីឡូក្រាម គេ​បានឱ្យ​តម្លៃ​១៥០​ដុល្លារ ក្នុង​មួយ​គីឡូក្រាម ​ហើយនេះគេបានចាត់ទុកថា ជា​ប្រភេទ​លេខ​១​។ ត្រី​មួយ​ក្បាលមាន​ទម្ងន់​ត្រឹម​ក្រោម​មួយ​គីឡូក្រាម ត្រូវគេ​ចាត់ទុកថា​លេខ​២​និង​លេខ​៣​។​ត្រីប៉ាស៊ីអ៊ី ភាគច្រើនគេយកទៅធ្វើម្ហូបដូចជា អាំង ចំហុយ ខ ស្ងោរជ្រក់ ខ ឬធ្វើផ្អកជាដើម។ នេះបើតាមការលើកឡើងពីអ្នកនិយមទទួលទានម្នាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរជម្រាបផងដែរថា នៅក្នុង​ប្រទេស​ចំនួន​១០​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ មានតែ​ប្រទេស​កម្ពុជា​តែមួយគត់​ដែល​សម្បូរ​ត្រី​ធម្មជាតិ​។
ដូចនេះសូមចូលរួមរក្សាពូជត្រីទាំងអស់គ្នា កុំប្រព្រឹតអំពើល្មើសច្បាប់៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *