ងាយៗណាស់!!! វិធីធ្វើស្នុកដាក់ទឹកឲ្យមាន់ងាយៗ ពីសមា្ភរៈដែលបោះបង់ចោល

សំភារត្រូវមាន៖
-ដបទឹកជ័រ
-គំរបប្រអប់ជ័រ

-គ្រាប់វីសតូចៗ
-កាំភ្លើងបាញ់កាវ
-បន្ទះឈើតូចៗ។

វិធីធ្វើ៖
-ដំបូងយកដបជ័រមកចោះរន្ធ៣-៤នៅបាតដប
-បន្ទាប់ចោះគំរបប្រអប់ជ័រ៤រន្ធ

-យកបន្ទះឈើមកបាញ់វីសភ្ជាប់ជាមួយនឹងគំរបប្រអប់ជ័រ(ដូចបានបង្ហាញតាមរូបភាព)។
បន្ទាប់យកដបជ័រមកបាញ់កាវឲ្យជាប់នឹងគំរបប្រអប់ជ័រ-ទុកវាចោល៣០នាទីដើម្បីឲ្យកាវស្ងួត


សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

Leave a Reply

Your email address will not be published.