ធ្វើស្រែអត់ដាក់ជី អ្នកស្រុកគ្រប់គ្នាថាគាត់ឆ្កួត តែទីបំផុតមានលាន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្នា!

លោក Anon Ourawuk គឺជាអ្នកជំនាញខាងកសិកម្ម គាត់បានទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិចពីឆ្នាំ 1981-2005 ។គាត់រស់នៅខេត្តឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃ។ អ្នកស្រុករស់នៅតំបន់នោះគ្រប់គ្នាថាគាត់ឆ្កួត ធ្វើស្រែមិនដាក់ជី ធ្វើស្រូវមុិចបានផលច្រើនទៅ។ទោះបីគេថាគាត់យ៉ាងណា ក៏គាត់មិនមាត់ដែ លោកអ៊ុំនៅតែបន្តរធ្វើការងារនេះដដែល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


លោកអ៊ុំធ្វើស្រែខុសពីគេ គាត់ធ្វើស្រែមិនដាក់ជី ពេលគាត់ប្រមូលច្រូតកាត់រួចគាត់យកចំបើងយកទៅដាក់រាយក្រោមដើមឈើហើយដងទឹកស្រោច។គ្មាននរណាចាប់អារម្មណ៍នឹងគាត់ទេ គ្រប់គ្នាថាគាត់មានបញ្ហាខួរក្បាលក្រោយពីមកប្រទេសគេ ចូលចិត្តធ្វើអ្វីប្លែកៗ។ប៉ុន្មានខែក្រោយមក មានរឿងភ្ញាក់ផ្អើលបានកើតឡើង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់បានដកផ្សិតចំបើងយ៉ាងច្រើនយកទៅលក់នៅទីផ្សារប្រទេសថៃ បានលុយយ៉ាងច្រើន អ្នកស្រុកពេលឃើញបែបនេះក៏ផ្លាស់គំនិតឈប់ថាគាត់ជាមនុស្សឆ្កួតទៀត ហើយសុំលោកអ៊ុំអោយជួយបង្រៀនពីររបៀបដាំផ្សិតចំបើងតាមលក្ខណះធម្មជាតិទៅពួកគេផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


លោកអ៊ុំនិយាយថា ប្រជាជនថៃមិនសូវមាននរណាដាំផ្សិតទេ ផ្សិតភាគច្រើននាំចូល ហើយក្នុងម្នាក់ហូប 235 grams ក្នុងមួយឆ្នាំ។ តំលៃផ្សិតចំបើងក្នុងទីផ្សារមានតំលៃថ្លៃគួរសម្យដែរ។ដូចនេះបើយើងចេះដាំវា យើងនឹងអាចរកប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពបាន ។ការដាំផ្សិតបែបធម្មជាតិយើងអាចប្រមូលផលផ្សិតចំបើងបានយ៉ាងច្រើននិងច្រើនដងជាងការដាំផ្សិតបែបទំនើប។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *