សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា! ទូទឹកកក​ពិតជា​អាច​ផ្ទុះ ប្រសិនបើ​មាន​របស់​៣​មុខ​នេះ​ដាក់​នៅក្នុង​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទូទឹកកក​វា​អាច​ផ្ទុះ ប្រសិនបើ​អ្នក​មិនបាន​ដឹង ហើយ​ដាក់​របស់ ៣ មុខ​នេះ ចូល​នោះ ។ របស់​ទាំងនោះ (​ឬ លក្ខណៈ​ស្រដៀង​គ្នា​) គឺៈ១- របស់​មាន​ហ្គាស​ដូចជា​ទឹកក្រូច ស្រា​បៀ ហើយ​យកទៅដាក់​ក្នុង​ប្រអប់​បង្កក ។ មូលហេតុ​គឺ​ពេល​សីតុណ្ហភាព​ថយចុះ បរិមាណ​ទឹករឹង​កើនឡើង ។ ពេល​កើន​ដល់​កំរិត​កំពូល កំប៉ុង​នោះ​វា​ប្តូរ​សណ្ឋាន ហើយ​ផ្ទុះ ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ម្យ៉ាងទៀត បន្លាស់​ប្តូរ​នៃ​កំរិត​ល្បាយ​ឧស្ម័ន​ហ្គាស ធ្វើ​ឲ្យ​ទឹកកក​គ្រានោះ កាត​ប៊ូ​ន​ឌី​យ៉ូ​ស៊ីដ ក្នុង​កំប៉ុង​ត្រូវបាន​រំដោះ ជាហេតុ​នាំ​ឲ្យ​កំប៉ុង​ទឹក​រង​ទទួល​សម្ពាធ​ដ៏​ធំ ហើយ​អាច​ផ្ទុះ​បាន​គ្រប់ពេល ។​២- ដាច់ខាត​មិន​យក​ទឹកកក​ទៅ​ដាក់​ក្នុង​ប្រអប់​ក្លាស្សេ​​សីតុណ្ហភាព​បង្កក​របស់​ទូទឹកកក​ធម្មតា គឺ​ទាប​ជាង – ៣០ ដឺ​ក្រេ​សេ តែ​សីតុណ្ហភាព​នេះ វា​ខ្ពស់ជាង​ខ្លាំង ប្រៀប​នឹង​ការ​បំ​ផ្លែង​ទឹកកក​ដុំ​ពី​សណ្ឋាន​រឹង​ទៅជា​សណ្ឋាន​ឧស្ម័ន ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ពេលដែល​វា​ក្លាយទៅជា​សណ្ឋាន​ឧស្ម័ន មាឌ​របស់​វា​នឹង​ធំ​ជាង​ពី ៦០០ – ៨០០ ដង​ធម្មតា ។ នៅក្នុង​បរិស្ថាន​បិទ​ជិត ដូចជា​ទូទឹកកក ព្រោះ​សម្ពាធ​កើនឡើង​ខ្លាំង វា​ធ្វើ​ឲ្យ​ទឹកកក​ដុំ​ក្លាយជា «​គ្រាប់បែក​» គ្រោះថ្នាក់​ណាស់ នៅពេល​ផ្ទុះ ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣- សារធាតុ​ងាយ​នេះ ជាអាទ៍ អាកុល សាំង ក៏​មិនត្រូវ​ទុក​ក្នុង​ទូ​ទឹក​ក​​ ។​ចំណុះ​ផ្ទុក​មានកំ​រិត​នៃ​ទូទឹកកក ងាយ​កើត​នូវ​ចំណុច​ឆេះ​ផ្ទុះ​ណាស់ ។ ហេតុនេះ កម្ទេច​ភ្លើង​បន្តិច វា​អាច​បណ្តាល​ឲ្យ​ផ្ទុះ​បាន ។​​ហេតុនេះ ប្រិយមិត្ត​គប្បី​យល់ ដើម្បី​បញ្ចៀស​គ្រោះថ្នាក់​ជាយថាហេតុ​ដល់​ក្រុមគ្រួសារ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published.