តើអ្នកបានដឹងឫនៅថា Passport កម្ពុជា អាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើន ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការសុំទិដ្ឋាការទុកជាមុន

នេះ គឺជាឈ្មោះប្រទេស តាមទ្វីបនីមួយៗ ដែលប្រជាជនខ្មែរ អាចស្នាក់នៅ និងធ្វើដំណើរ ទៅបានដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការសុំទិដ្ឋាការទុកជាមុន រឺ មិនត្រូវការទិដ្ឋាការ ហើយបន្ថែមពីនេះមានទាំងមានតម្លៃ និង ពេលវេលានៃការពន្យាពេល ទិដ្ឋាការផងដែរ៖

1- ប្រទេសក្នុង ទ្វីបអាស៊ី៖Brunei: Visa-free – 14 days​ Indonesia: Visa-free – 30 days Laos: Visa-free – 30 days Malaysia: Visa-free – 1 month Myanmar: Visa-free – 14 days Philippines: Visa-free – 21 days Singapore: Visa-free – 30 days.
South Korea: Visa-free – 30 days, (Jeju Island only) Thailand: Visa-free -14 days Vietnam: Visa-free – 30 days។

មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការទុកជាមុន​​ Armenia: Visa on arrival – 120 days, $50 USD Georgia: Visa on arrival – 90 days, $30 USD India: Visa on arrival – 30 days, (at MAA, BOM, CCU, DEL), $60 USD Iran: e-visa (pre -arranged) – 15 days, $30 to $80 EUR Kuwait: Visa on arrival – 90 days, $5 KWD Macau: Visa on arrival – 30 days, $100 MOP Maldives: Visa on arrival – 30 days Nepal: Visa on arrival – 90 days, $25 to $100 USD Sri Lanka: ETA required. 30 days, $30 USD Timor Leste: Visa on arrival – 30 days, $30 USD។ប្រភព៖ worldpoptravel

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *