ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ ពីសម័យដើមដែលអ្នកមិនសូវបានដឹង

* សម័យនគរភ្នំ (ហ្វូណន សវទី១ ៥៥០ គស)

1. ព្រះនាងសោមាហៅលីវយី (ដើមសតវត្សទី១)

2. កៅណ្ឌិន្យ(៦៨)

3. មិនស្គាល់ព្រះនាម (សតវត្សទី២)

4. មិនស្គាល់ព្រះនាម ចិនហៅ បាន់ ហួង (សតវត្សទី២)

5. មិនស្គាល់ព្រះនាម ចិនហៅ ហ្វាន់ហ្វាន់(ដើមសតវត្សទី៣)

6. ស្រីម៉ារ៉ា ចិនហៅ ចេម៉ាន់(២០៥- ២២៥)

7. មិនស្គាល់ព្រះនាមចិនហៅ Fan chin sheng(២២៥)

8. មិនស្គាល់ព្រះនាម ចិនហៅហ្វាន់ចាន់(២២៥ -២៤០)

9. មិនស្គាល់ព្រះនាម ចិនហៅហ្វាន់សីុយន់(២៤០- ២៨៧)

10. មិនស្គាល់ព្រះនាម(សតវត្សទី៣)

11. មិនស្គាល់ព្រះនាមចិនហៅតៀនជូចាន់តាន(សតវត្សទី៤)

12. មិនស្គាល់ព្រះនាម(សតវត្សទី៤)

13. កៅណ្ឌិន្យទី២ចិនហៅចាវចិនជូ(? ៤៣៤)

14. ស្រី =ន្រ្ទវរ្ម័ន(៤៣៤- ៤៣៥)

15. មិនស្គាល់ព្រះនាម មិនស្គាល់រជ្ជកាល

16. មិនស្គាល់ព្រះនាម មិនស្គាល់រជ្ជកាល

17. កៅណ្ឌិន្យជ័យវរ្ម័ន(៤៨៤ -៥១៤)

18. រុទ្រវរ្ម័ន(៥១៤- ៥៥០)

* សម័យចេនឡា(៥៥០- ៨០២ គស)

1. ស្រីភវវរ្ម័នទី១(៥៥០- ៦០០)

2. ស្រីមហេន្រ្ទវរ្ម័ន៦០០ -៦១៦)

3. អីសានវរ្ម័នទី១(៦១៦- ៦៣៥)

4. ស្រីភវវរ្ម័នទី២(៦៣៩ -៦៥៧)

5. ជ័យវរ្ម័នទី១៦៥៧- ៦៨១)

6. ព្រះនាងជ័យវតី(៦៨១- ៧១៣)

7. ចេនឡាចែកជាពីរ

*ចេនឡាដីគោក(ចេនឡាខាងជើង)ចេនឡាទឹកលិច

(ចេនឡាខាងត្បូង) (៧០៦- ៨០២) ការឈ្លានពានរបស់ជ្វា(៧៧៤ -៨០២)

* សម័យអង្គរ(៨០២ -១៤៣១ គស)

1. ជ័យវរ្ម័នទី២(៨០២- ៨៥០)

2. ជ័យវរ្ម័នទី៣(៨៥០- ៨៧៧)

3. អិន្រ្ទវរ្ម័នទី១(៨៧៧ -៨៨៩)

4. យសោវរ្ម័នទី១(៨៨៩- ៩០០)

5. ហសវរ្ម័នទី១(៩០០- ៩២៥)

6. អីសានវរ្ម័ន២(៩២៥ -៩២៨)

7. ជ័យវរ្ម័នទី៤(៩២៨- ៩៤១)

8. សហវរ្ម័នទី២(៩៤១ -៩៤៥)

9. រាជេន្រ្ទវរ្ម័នទី២(៩៤៥ -៩៦៨)

10. ជ័យវរ្ម័នទី៥(៩៦៨ -១០០១)

11. ឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី១(១០០២)

12. ជ័យវីរវរ្ម័ន(១០០២- ១០០៦)

13. សុរិយាវរ្ម័នទី១(១០០៦- ១០៥០)

14. ឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី២(១០៥០- ១០៦៦)

15. ហសវរ្ម័នទី៣(១០៦៦- ១០៨០)

16. នរិន្រ្ទវរ្ម័ន(១០៨០- ១១១៣)

17. ជ័យវរ្ម័នទី៦(១០៨០- ១១០៧)

18. ធរណិន្រ្ទវរ្ម័នទី១(១១០៧- ១១១៣)

19. សុរិយវរ្ម័នទី២(១១១៣- ១១៥០)

20. ធរណិន្រ្ទវរ្ម័នទី២(១១៥០ -១១៥៦)

21. យសោវរ្ម័នទី២(១១៥៦- ១១៦៥)

22. Tribhuvanidyavarman(1165 -1177)

23. ការឈ្លានពានរបស់ចាម(១១៧៧ -១១៨១)

24. ជ័យវរ្ម័នទី៧(១១៨១- ១២១៨)

25. អិន្រ្ទវរ្ម័នទី២(១២១៨- ១២៤៣)

26. ជ័យវរ្ម័នទី៨(១២៤៣- ១២៩៥)

27. អិន្រ្ទវរ្ម័នទី៣(១៣៩៥ -១៣០៧)

28. ស្រីជ័យវរ្ម័ន(១៣០៧ -១៣២៧)

29. ជ័យវរ្ម័នទី៩(១៣២៧- ១៣៣៦)

30. ត្រសក់ផ្អែម(១៣៣៦ -១៣៤០)

31. និព្វានបទ(១៣៤០ -១៣៤៦)

32. លំពង្សរាជា(១៣៤៦ -១៣៥១)

33. សុរិយាវង្ស(១៣៥១- ១៣៦៣)

34. បរមរាជាទី១(១៣៦៣- ១៣៧៣)

35. ធម្មាសោក(១៣៧៣ -១៣៩៣)

36. បរមរាជាទី២(១៣៩៣ -១៤៦៣)

* សម័យចតុមុខ(១៤៣១ ១៥២៥ គស)

1. បរមរាជាទី២

2. នារាយណ៍រាជាទី(១១៤៦៣-១៤៦៩)

3. ស្រីរាជា(១៤៦៩-១៤៧៥)

4. ស្រីសុរិយាទ័យ(១៤៧៥-១៤៨៥)

5. ធម្មោរាជាទី១(១៤៨៥-១៥០៤)

6. ស្រីសុគន្ធបទ(១៥០៤-១៥១២)

7. ស្រីជ័យជេដ្ឋាធិរាជ្យ(១៥១២-១៥២៥)

8. សង្គ្រាមស៊ីវិល៖សង្គ្រាមរវាងពញាច័ន្ទ និងស្ដេចកន១៥១៦-១៥២៥

* សម័យលង្វែក(១៥២៥ ១៥៩៤ គស)

1. បរមរាជាទី៣(១៥១៦-១៥៦៦)

2. បរមរាជាទី៤(១៥៦៦-១៥៧៦)

3. បរមរាជាទី៥(១៥៧៦-១៥៨៦)

4. ជ័យជេដ្ឋាទី១(១៥៨៦-១៥៩៣)

5. ការឈ្លានពានរបស់សៀម៖ ១៥៩៣ (៣ខែ)

6. រាមាជើងព្រៃ(១៥៩៤-១៥៩៦)

7. បរមរាជាទី៦(១៥៩៦-១៥៩៩)

8. បរមរាជាទី៧(១៥៩៩-១៦០០)

9. កែវហ្វ៊ាទី១(១៦០០-១៦០៣)

10. បរមរាជាទី៨(១៦០៣-១៦១៨)

* សម័យឧត្ដុង(១៦២០ ១៨៦៣ គស)

1. ជ័យជេដ្ឋាទី២(១៦១៨-១៦២៨)

2. ធម្មោរាជាទី២(១៦២៩-១៦៣៤)

3. អង្គទងរាជា(១៦៣៥-១៦៣៩)

4. បទុមរាជា(១៦៣៩-១៦៤១)

5. រាមាធិបតីទី១(១៦៤១-១៦៥៩)

6. បរមរាជាទី៩ (១៦៥៩-១៦៧២)

7. ជ័យជេដ្ឋាទី២(១៦៧២-១៦៧៣)

8. កែហ្វ៊ាទី២(1973- 1975)

9. ជ័យជេដ្ឋាទី៦(១៦៧៥-១៦៩៥)

10. រាមាធិបតីទី២(១៦៩៥-១៦៩៦)

11. ជ័យជេដ្ឋាទី៦(១៦៩៦-១៦៩៩)

12. កែវហ្វ៊ាទី៣(១៦៩៩-១៧០០)

13. ជ័យជេដ្ឋាទី៦(១៧០០-១៧០២)

14. ធម្មោរាជាទី៣(១៧០២-១៧០៣)

15. ជ័យជេដ្ឋាទី៦(១៧០៣-១៧០៦)

16. ធម្មោរាជាទី៣(១៧០៦-១៧០៩)

17. កែវហ្វ៊ាទី៣(១៧១០-១៧២២)

18. សត្ថាទី២(១៧២២-១៧២៩)

19. សត្ថាទី២(១៧៤៩)

20. រាមាធិបតីទី៣(១៧៤៧-១៧៤៨)

21. ធម្មោរាជាទី៤(១៧៤៨)

22. ជ័យជេដ្ឋាទី៥(១៧៤៩-១៧៥៥)

23. រាមាធិបតីទី៣(១៧៥៦-១៧៥៧)

24. នារាយណ៍រាជាទី២(១៧៥៨-១៧៧៥)

25. រាមរាជា(១៧៧៥-១៧៧៩)

26. នារាយណ៍រាជាទី៣(១៧៧៩-១៧៩៦)

27. ឧទ័យរាជា(១៧៩៦-១៨៣៤)

28. ក្សត្រីអង្គមី(១៨៣៤-១៨៤០)

29. ស្រីសុរិយោពណ៌(១៨៤០-១៨៥៩)

* សម័យអាណានិគមបារាំង(១៨៦៣ ១៩៥៣ គស)

1. នរោត្ដម(១៨៥៩-១៩០៤)

2. ស៊ីសុវត្តិ(១៩០៤-១៩២៧)

3. ស៊ីសុវត្តិមុនីវង្ស(១៩២៧-១៩៤១)

4. នរោត្ដមសីហនុ(១៩៤១-១៩៥៥)

5. នរោត្ដមសុរាម្រឹត(១៩៥៥-១៩៦០)

*សម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម(១៩៥៣– ១៩៧០ គស)

1. នរោន្ដមសីហនុ(១៩៥៣ -១៩៧០)

*សម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរ(១៩៧០- ១៩៧៥ គស)

1. មេដឹកនាំ លន់ នុល(១៩៧០- ១៩៧៥)

*សម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ(១៩៧៥- ១៩៧៩ គស)

1 .មេដឹកនាំ ឈ្មោះ ប៉ុល ពត(១៩៧៥- ១៩៧៩)

*សម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា(១៩៧៩ -១៩៨៩ គស)សម័យរដ្ឋកម្ពុជា(១៩៨៩- ១៩៩១ គស)

*សម័យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី២

1. នរោត្តមសីហនុ(១៩៩៣-២០០៤)

2. នរោត្តមសីហមុនី(២០០៤-បច្ចុប្បន្ន)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *