អ្នកកាប់អុស និងអ្នកឃ្វាលពពែ!

ការជជែកគ្នានេះ អ្នកខ្លះខាតប្រយោជន៍អ្នកខ្លះទៀតចំណេញបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការជជែកនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហេតុនេះយើងគួរពិចារណាលើរឿងមួយនេះ ដើម្បីកុំឱ្យយើងចំណាយពេលខុសអត់ដឹងខ្លួន ខាតពេល ការងាររបស់ខ្លួនឯង។

មានបុរសពីរនាក់ ម្នាក់ជាអ្នកកាប់អុស និងម្នាក់ទៀត គឺជាអ្នកឃ្លាលពពែ ពួកគេជជែកគ្នាពេញមួយថ្ងៃ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយដល់ពេលរសៀល អ្នកឃ្លាលពពែក៏បានលាបុរសកាប់អុសទៅផ្ទះ ដោយកៀងពពែទៅចូលផ្ទះ ចំណែកបុរសកាប់អុសភ្លេចខ្លួនជជែកអស់ពេលពេញមួយថ្ងៃ តែគ្មានបានអុសមួយដើមទៅផ្ទះវិញ។

ហេតុនេះ អ្នកគួរតែដឹងអំពីពេលវេលារបស់អ្នកមានតម្លៃណាស់ គួរតែប្រើប្រាស់ឱ្យចំគោលដៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពុំនោះទេអ្នកនឹងក្លាយជាបុរសកាប់អុសនោះពុំខានឡើយ។ ចំណាយពេលវេលាយពេញមួយថ្ងៃ ដើម្បីតែអ្នកដទៃគ្មានបានផល​អីនឹងគេ។ ខណៈគេជជែកជាមួយយើងពេញមួយថ្ងៃ តែពពែគេបានសុីឆ្អែតដដែល៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *