មូលហេតុដែលគេបិតសំឡីអាល់កុលលើផ្ចិត!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សំឡីអាល់កុលលើផ្ទិត ជាវិធី​ព្យាបាលដ៏​មានប្រសិទ្ធភាពមួយ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​វាជាដំណើរការព្យាបាលដ៏ងាយស្រួលបំផុត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងពុំ​តម្រូវឱ្យធ្វើអ្វីច្រើននោះទេ។​ ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺ​ជ្រលក់សំឡី ៥០ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ភាគរយចូលក្នុងអាល់កុល រួចបិតលើផ្ចិត។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​វិធីនេះនឹងជួយលោកអ្នកបំបាត់ការឈឺចាប់ និងធ្វើឱ្យស្រួលខ្លួន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​វិធីសាស្ត្រនេះឧស្ស​ហ៍ប្រើសម្រាប់​ព្យាបាលឈឺសាច់ដុំ ផ្តាសាយ ឬ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គ្រុនក្តៅ ហើយវាជាជម្រើសប្រសើរជាថ្នាំពេទ្យទៅទៀត។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លើកក្រោយនៅពេលកើតផ្តាសាយ ឬគ្រុន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សូមជ្រលក់សំឡីក្នុងអាល់កុល ហើយពូតទឹកចេញបន្តិច ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយបិតលើផ្ចិត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្រូវចាំ មិនត្រូវបោចសំឡីច្រើនពេកទេ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លោកអ្នកអាចបិតវាជាមួយស្កុតធម្មតា៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *