កម្មករក្នុងចំការម្នាស់មួយ បង្កើតនូវវិធីច្នៃប្រឌិតយ៉ាងល្អ ក្នុងការបញ្ចូនផ្លែម្នាស់ឲ្យទៅដល់ឡានរបស់គេយ៉ាងឆាប់រហ័ស…(មានវីដេអូ)

មនុស្សដែលធ្វើការនៅចម្ការជារឿយៗត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់ជាពិសេសនៅពេលរដូវប្រមូលផល។ មិនមានមនុស្សច្រើនទេដែលមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឬបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីជំនួយដល់ការងាររបស់ពួកគេ។

ការខ្វះខាតម៉ាស៊ីនទំនើបនិងបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឱ្យកម្មករបង្កើតនូវវិធីច្នៃប្រឌិតក្នុងការបំពេញការងាររបស់ពួកគេ។ ឧទាហរណ៏ ដូចជាកម្មករក្នុងចំការម្នាស់មួយនេះជាដើម។ វីដេអូដែលថតបាននៅពេលពួកគាត់កំពុងធ្វើការត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ។

ដើម្បីទទួលបានការងារធ្វើឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពកម្មករបានតម្រង់ជួរគ្នាហើយបញ្ចូនផ្លែឈើទៅឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមករហូតដល់វាទៅដល់ឡាន។ ប្រសិនបងប្អូនចង់ជ្រាប់ច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

វីដេអូ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *