រដូវភ្លៀងចឹង នឹកឃើញពីកុមារណាស់! ជីវិតបែបស្រុកស្រែ ស្រស់ស្រាយជាមួយធម្មជាតិ

កម្សាន្ត៖ រស់នៅក្នុងទីក្រុងយូរធ្លាប់មានគំនិតចង់ប្តូរបរិយាកាសក្នុងជីវភាពបែបស្រុកស្រែដែរទេ?
ជឿថាមនុស្សមិនតិចឡើយដែលស្រឡាញ់ធម្មជាតិ

ដែលជារឿយៗអ្នកដែលមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងទីក្រុងតែងចំណាយពេលវេលាដើរកម្សាន្តនៅតាមខេត្តនាៗ
ដែលសម្បូរទៅដោយធម្មជាតិ ដើម្បីរំសាយភាពហត់នឿយ។

ជាក់ស្តែង ធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺមានភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងរហូតអាចទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ផលិតករបរទេស
ឱ្យធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផ្តិតយកទេសភាពដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសាច់រឿងរបស់ពួកគេទាំងផង។

ប្រភព៖MYTVPLUS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *