ឆ្កែមួយក្បាលបង្ករអោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់មនុស្សគ្រប់គា្ន!

នៅពេលដែលបានឃើញសត្វឆ្កែមួយក្បាលដែលកំពង់តែរស់នៅក្នុងផ្នូរខ្មោចមួយដោយវាជីករូងដើម្បីរស់នៅដោយមិនដឹងមូលហេតុអ្វីសោះ។
ដោយមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងអ្នកមើលថែរក្សា កន្លែងនោះក៏នឹកស្មានថា ឆ្កែមួយក្បាលនេះបែបជាវាស្រលាញ់ម្ចាស់វាខ្លាំងពេកហើយ

ទើបវាមកជីករូងរស់នៅក្នងផ្នូរមួយនេះ​
បន្ទាប់ពីបានស្រាវជ្រាវអស់រយះពេលជិតប្រមាណជាមួយម៉ោងរួចមកទើបដឹងថា ឆ្កែមួយក្យាលនេះ វាសត្វឆ្កែមួយក្បាលដែលអាណាថា

គ្មានម្ចាស់ផ្ទះសំបែងដើម្បីស្នាក់អាស្រាយនោះឡើង។
ជាមូលហេតុដែលវាមួយជីករូងនៅក្នុងផ្នូរខ្មោចមួយនេះក៏ព្រោះតែវាចង់រៀបចំកន្លែងល័កខ្លួន

ដើម្បីការពារ ព្រោះថាវាជិតនិងកើតកូនទៅហើយ
បន្ទាប់មកឆ្កែនេះត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះយកវាទៅដាក់នៅកន្លែងចញ្ចឹមសត្វ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *