មូលហេតុ ដែលគេតែងតែហាមឃាត់មិនឱ្យរៀបការជាមួយបងប្អូនជីដូនមួយនិងគ្នា!

ក្មេង ដែលកើតចេញពីឪពុកម្តាយ ដែលជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នា អាចប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយនេះខ្ពស់ជាងក្មេងធម្មតា តាមការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត​ ចក្ខុពេទ្យ កូនដែលកើតចេញពីម្តាយ និងឪពុក ដែលជាបងប្អូនជីដូនមួយគ្នា គឺអាចប្រឈមនឹងការកើតមានបញ្ហាសតិអារម្មណ៍ច្រើនជាងមនុស្សធម្មតា៣ដង ដែលបញ្ហាទាំងនោះមានដូចជា ឆាប់ធ្លាក់ទឹកចិត្ត ឬឆាប់អន់ចិត្ត គិតច្រើន និងបញ្ហា វិកលចរិតជាដើម (អត់គ្រប់ទឹក)​ 70%

នៅក្នុងវប្បធម៌ខ្លះមានបម្រាមមួយប្រឆាំងនឹងបងប្អូនជីដូនមួយដែលរៀបការជាមួយបងប្អូនជីដូនមួយ។ បម្រាមនេះត្រូវបានចាក់ឫសគល់នៅក្នុងច្បាប់និងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការរួមភេទនិងលទ្ធផលនៃបញ្ហាហ្សែន អ្នកដែលទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធអាចចែករំលែកហ្សែនសម្រាប់ជំងឺនិងបញ្ហាផ្សេងៗ។ នៅពេលបងប្អូនរៀបការជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកកូន ៗ ទំនងជាកើតមកមានជំងឺឬបញ្ហាផ្សេងៗទៀត។

ជាការពិតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខណៈពេលដែលកុមារនៃគូស្វាមីភរិយាដែលមិនទាក់ទងនឹងមានហានិភ័យពីកំណើតពី 20-30%​ កុមារនៃបងប្អូនជីដូនមួយដំបូងមានហានិភ័យ 40-60% វាជាការពិត ដូច្នេះបងប្អូនជីដូនមួយដំបូងដែលរៀបការ គួរតែស្វែងរកការប្រឹក្សាខាងហ្សែនមុនពេលមានកូន៕

ប្រភព wearekhmer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *