វិធីងាយៗរក្សាទុកក្រូចឆ្មារទុកបានរហូតដល់រាប់ខែ នៅតែស្រស់ល្អ!

នេះគឺជាវិធីងាយៗ ដែលបងប្អូនអាចរក្សាទុកក្រូចឆ្មារទុកបានរហូតដល់រាប់ខែ ហើយនៅតែស្រស់ល្អ!

វិធីទី១
-យកប្លាស្ទិករុំ ក្រូចឆ្មារ
-យកដាក់ក្នុងទូទឹកកក។

វិធីទី២
-យកដបទឹកសុទ្ធកាត់កវាបន្តិច ដើម្បីដាក់ក្រូចឆ្មារចូល
រួចយកស្កុតរុំកន្លែងដែលយើងបានកាត់

-ដាក់ចូលក្នុងទូទឹកកក ជាការសេ្រច។
ប្រភពអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *