វិធីធម្មជាតិងាយៗក្នុងការកម្ចាត់សត្វអាសិរ្ពិស កុំអោយមកក្បែរផ្ទះ!

ប្រហែលជាមានបងប្អូនខ្លះមិនទាន់ដឹងទេ!
នេះគឺវិធីធម្មជាតិងាយៗក្នុងការកម្ចាត់សត្វអាសិរ្ពិស!

វត្ថុធាតុដើម ៖
សំបកក្រូចសេីច

វិធីធ្វើ៖
-ចិតសំបកក្រូចសើចស្ដើងៗ

វិធីប្រើប្រាស់៖
-យកទៅដាក់នៅកន្លែងកៀនកោះផ្សេងៗក្នុង ឬក្រៅគេហដ្ឋាន។

កំណត់ចំណាំ៖
វាអាចបណ្តេញសត្វអាសិរ្ពិសបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *