ស៊ែរឲ្យបានដឹងគ្រប់គ្នាផង!! កូនក្មេងជាច្រើននាក់ ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីសារធាតុពុល នៅក្នុងប្រេង កូឡា និងប្រេងខ្យល់…

ថ្មីៗមានការផ្សាយព័ត៌មានពី វិទ្យាស្ថានសុខាភិបាលជាតិមួយនៅក្នងប្រទេស អាមេរិកបានប្រាប់បង្ហាញពីផលប៉ះពាល់ដ៏មានគ្រោះថ្នាក់មួយនៅក្នុងការប្រើប្រេង ខ្យល់ និងប្រេងកូឡា សម្រាប់ធ្វើការលាបរិតទៅលើរាងកាយ តែបងប្អូនមិនដែលបានដឹងទេថា

វាអាបង្កររោគជាច្រើនហើយមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិត របស់ទារក។សារធាតុ Terpenic ជាសារធាតុពុលម្យ៉ាង ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុង ប្រេងកូនឡា និងប្រេងខ្យល់សម្រាប់ លាបរិត វាមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ ហើយវាអាចបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់កុមារ។សូមបញ្ចាក់ថារោគសញ្ញាដែលបង្ហាញពីអាការៈពុលអាចពីមធ្យម ទៅធ្ងន់ធ្ងររួមមាន សន្លប់ ប្រកាច់ និងក្អួតចង្អោរជាដើម។


គេហាមឃាត់ យ៉ាងដាច់ខាតមិនឲ្យប្រើប្រាស់ទៅលើក្មេងដែលមានអាយុក្រោម២ ឆ្នាំទេ។សូមបងប្អូនមេត្តាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន ឲ្យបានគ្រប់គ្នាចំពោះកូនៗរបស់លោកអ្នក។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *